Suriye Selçukluları Kimdir?

Suriye Selçukluları Kimdir?

Suriye Selçukluları Kimdir?

Suriye Selçukluları, 1092-1117 tarihleri arasında Suriye bölgesini yönetmiş Türk devletidir.

Suriye’yi fetheden ve 1078 yılından beri Büyük Selçuklu Devleti’nin Suriye meliki olan Tutuş (Sultan Alparslan’ın oğlu ve Sultan I.Melikşah’ın kardeşi), kendini sultan ilân ederek, yeğeni Sultan Berkyaruk’un üzerine yürümüş, Aralık 1094’te Bağdat’ı fethederek adına hutbe okutturmuş, fakat 1095’te Rey’de yeğenine yenilmişti.Oğullarından Tutuşoğlu Rıdvan Halep’te ve Tutuşoğlu Dukak Şam’da hâkimiyetlerini ilân ettiler.Halep hakimi Rıdvan Haçlılarla mücadele etti.Bir ara sınırlarını Güney Anadolu’ya kadar genişletti.1117’de ise her iki bölgede de hâkimiyet, atabeylerin eline geçmişti.

Antakya’yı fetheden Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Suriye hakimiyetini ele geçirmek istedi.Bu maksatla 1085 yılında Halep’i ele geçirmek için hareket etti. Halep Valisi İbn-i Huteytî, Tutuş’tan yardım istedi.Melik Tutuş, yanında Artuk Bey olduğu halde, harekete geçti.İki hânedan üyesi Halep civarında Ayn Seylem mevkiinde karşılaştılar.1086 yılında yapılan muharebede Kutalmışoğlu Süleyman Şah öldü.Tutuş, Halep’i ele geçirdiyse de, iç kaleyi alamadı.Suriye’deki hadiseler üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, bölgeye sefer düzenledi.Tutuş, Şam’a çekildi.

Sultan Melikşah’ın Suriye’den ayrılmasından sonra Tutuş, harekete geçip 1090’da Humus’u ele geçirdi.Trablusşam kuşatması başarısızlıkla neticelendi.Melikşah’ın vefatı üzerine Sultan Berkyaruk ile saltanat mücadelesine girişen Tutuş, Rey yakınlarında yaptığı savaşta komutanlarının karşı tarafa geçmesi sebebiyle mağlup oldu ve 1095’te genç yaşta öldü.Melik Tutuş’un ölümünden sonra oğullarından Rıdvan Halep’te, Dukak ise Şam’da saltanatını ilan etti. Böylece Suriye Selçuklu Devleti, Halep Melikliği ve Şam Melikliği olmak üzere iki kola ayrıldı.

Suriye Selçukluları bayrağı
Suriye Selçukluları

Halep Melikliği

Melik Rıdvan, Halep Selçuklu Melikliği’ni kurduktan sonra hükümdarlık sahasını genişletmeye çalıştı.İlk önce beraberinde Vezîr Cenâh ed-Devle olduğu hâlde Suruç üzerine yürümüş, fakat Artukoğlu Sökmen Bey’in başarılı savunması karşısında buradan çekilerek 1096’da Ermeni Toros idaresindeki Urfa’yı zaptetmişti. Melik Rıdvan şehri iç kalesinin idaresini Antakya valisi Yağı-Sayan’a vererek Halep’e döndü. Rıdvan Şam şehrini de alarak, babasının sağlığındaki topraklara sahip olmak istiyordu.Sonuçta Şam’ı kuşattı, fakat başarısız oldu.

İki kardeş arasındaki bu hâkimiyet mücadelesinden faydalanan Fâtımîler, Emîr el-Cüyûş Efdal kumandasındaki bir orduyu Kudüs’e gönderdi. Fâtımî ordusu 40 gün süren bir kuşatma ve savaştan sonra Ağustos 1096’da Kudüs’ü Artuk ailesinden teslim aldı.Melik Rıdvan ise aynı ay içinde Antakya yörelerine kadar uzanan yağma ve tahrip akınlarında bulundu, daha sonra Şam’ı ele geçirmek üzere hazırlıklara girişti ise de bu sadece başarısız bir teşebbüs oldu.Çok geçmeden Melik Dukak, Rıdvan’a mukabele olarak Halep üzerine yürümeye teşebbüs etti.İki taraf orduları Kinnesrin’de karşılaştılar.Rıdvan, 20 Mart 1097 tarihinde Dukak ve beraberindekileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Dukak, Rıdvan’ın tabiiyetini tanımak zorunda kaldı.

Bu sırada Rıdvan Halep’deki hakimiyetini devam ettirebilmek için Fâtımîlerin desteğine ihtiyaç duymuş ve bu devletle işbirliği yapmıştı. Bunun neticesinde hakim olduğu yerlerde 4 hafta süreyle Mısır Fâtımî Halîfesi Müstalî adına hutbe okuttu.Ancak kendi çevresinin şiddetli tepkileri üzerine hutbe tekrar Abbâsî Halifesi adına okunmuş ve Rıdvan, 1097’de Halife Müstazhir’den af dilemişti.

Bu sırada Müslüman ülkelerine batıdan Haçlı Seferleri’nin başladı. Anadolu’yu geçen Haçlılar 1098 yılında Antakya’yı aldılar.Haçlılar bundan sonra hakimiyet sahalarını genişletmeye çalıştı, Antakya prensi I.Boemondo Halep’e bağlı bazı kaleleri işgal etti.Bir süre sonra Melik Rıdvan harekete geçerek Halep çevresinde Haçlıların eline geçen birçok yeri geri aldı, böylece bir süre için Haçlı tehlikesinden uzak kalınmıştı. Fakat bu çok kısa sürdü ve 1105’te Kınnesrin’de Rıdvan ile Haçlılar tekrar karşılaştılar.Ancak Rıdvan Haçlılar ile yapılan savaşı kaybederek Halep’e çekilmek zorunda kaldı.Haçlılar onun bu yenilgisinden yararlanarak Halep bölgesinde yağma ve istilaya giriştiler.

Büyük Selçuklu sultanı Muhammed Tapar 1106’da Musul bölgesine Emir Çavlı Sakavu’yu atamıştı. Çavlı Musul’a hâkim olabilmek için Türkiye Selçuklu Sultanı I.Kılıç Arslan ile mücadeleye girişti ve Melik Rıdvan’dan da bu hususta yardım istedi. Rıdvan da askerleriyle birlikte ona katıldı. Yapılan savaşı kaybeden I. Kılıç Arslan, 1107’de Habur Çayı’nda boğuldu. Fakat daha sonra Rıdvan ile Çavlı’nın arası açıldı. Rıdvan bu durumda Antakya prensi Tancred’e mektup yazarak ondan yardım istedi.Ayrıca Çavlı’nın Halep’i tehdit ve onun Suriye’deki Haçlı hakimiyeti için de bir tehlike teşkil ettiğini bildirdi. Tancred, Melik Rıdvan ile anlaşırken, Çavlı da Urfa kontu Baudouin ile birleşti.İki taraf arasında Tilbaşar Kalesi’deki savaş Ekim 1108’de Tancred ve Rıdvan lehine neticelendi.

1110’da Emir Mevdud idaresindeki Selçuklu kuvvetlerinin Urfa’yı kuşatması, Haçlıları bu şehri kurtarmak maksadıyla bir süre için Suriye’den ayrılmalarına yol açtı.Melik Rıdvan bu fırsattan istifade ederek Antakya bölgesine kadar akınlarda bulundu.Daha sonra Antakya’ya dönen Tancred Rıdvan’a aralarındaki anlaşmanın bozulduğunu bildirerek karşı harekete geçti, önemli bazı kaleleri zapt ederek ve yağma akınları ile bölgeyi büyük zarara soktu.Melik Rıdvan, 1111’de Tancred ile daha ağır şartlarda bir barış yapmak zorunda kaldı.

Melik Rıdvan bir süre sonra Haçlıların Halep yöresindeki faaliyetleri sebebiyle güç duruma düşmüş ve yardım için Büyük Selçuklulara başvurmuştu.Sultan Muhammed Tapar’ın çağrısına birçok Müslüman emir uymuş ve Mevdud’un idaresindeki bu Selçuklu ordusu, I. Joselin’in elinde bulunan Tilbaşar Kalesi’ni kuşatmıştı.Fakat sonuç alınamamıştır. Melik Rıdvan ise Halep Selçuklu Melikliği’nin Haçlıların baskısı sonunda yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu Emir Mevdud’a bildirerek, Selçuklu ordusunun Halep’e gelmesini istedi. Emir Mevdud bu arzuyu kabul ederek Halep bölgesine geldi.Ancak, muhtemelen Selçuklu askerlerinin sert hareketleri, Rıdvan’ın Halep kapılarını kapamasına sebep oldu. Neticede Selçuklu ordusu Eylül 1111’de Halep önünden ayrılmak zorunda kaldı.

Melik Rıdvan gittikçe artan Haçlı baskısı karşısında Şam hakimi Tuğ-Tegin’i Halep’e davet etti. Tuğ-Tegin buna uyarak Halep’e geldi. Neticede Rıdvan ve Tuğ-Tegin bir anlaşma yaptılar. Buna göre, 1112 yılında Tuğ-Tegin Rıdvan adına hutbe okutup, para bastıracaktı. Çok geçmeden bu anlaşmanın bozuldu. Tuğ-Tegin kendisini tehdit eden Haçlılara karşı birçok Selçuklu emirinden, bu arada Melik Rıdvan’dan da yardım istemişti.Rıdvan muhtemelen yıllık vergi ödediği Antakya Kontu Roger’den çekinerek bu davete uymadı.Ancak Tuğ-Tegin ve Mevdud’un Haçlılara karşı Taberiyye savaşını kazanmalarından sonra yüz atlı gönderdi. Tuğ-Tegin 1113 yılında onun bu çekingen davranışına kızarak, aralarındaki anlaşmayı bozdu.Melik Rıdvan bu olaydan sonra çok yaşamamış, şiddetli bir hastalığa yakalanarak 10 Aralık 1113’te Halep’te öldü.

Yıkılışı

Melik Rıdvan’ın ölümünden sonra Halep Melikliği’nin başına 16 yaşındaki oğlu Alp Arslan el-Ahras geçirildi. Ancak, idare tamamıyla atabegi olan Hadım Lülü’nün elinde bulunuyordu. Bu devrede Halep’deki Bâtınîlerden şikâyetler artmıştı.Sultan Muhammed Tapar bir elçi göndererek Bâtınîlere karşı harekete geçilmesi ve onların liderlerinin öldürülmesi için emir verilmesini istedi.Alp Arslan bu isteğe uyarak bir kısım reisleri öldürttü.Bâtınîlerden nefret eden Halep halkı da bu harekâta katılmıştı. Ancak Alp Arslan’ın meliklik devresi kısa sürdü. Yakınlarının tavsiyesi ile yardım için Tuğ-Tegin’e başvurdu, hatta Şam’a dostça bir ziyaret yaptı.Tuğ-Tegin de onun müracaatını müspet karşılamıştı.Diğer taraftan Atabeg Lülü onun sorumsuzca davranışlarından ve Atabeg Tuğ-Tegin’in isteğine göre hareket edebileceğinden korkmuş, ayrıca kendi hayatını da tehlikede görerek Eylül 1114’te Alp Arslan’ı öldürtmüştü.

Atabeg Lülü, Alp Arslan’ın yerine altı yaşındaki kardeşi Sultan-şâh’ı tahta çıkardı. Böylece bir süre için devletin gerçek idarecisi oldu. Ancak kudretli bir melikin yokluğu ve ordusunun sayıca az olması, Halep Melikliği’ni sadece adı geçen şehri savunmak durumunda bırakmıştı. Lülü ise hükümranlığını sürdürebilmek için; Haçlılar, Tuğ-Tegin ve Sultan Muhammed’den destek ve aynı maksatla zaman zaman da Artuklu İlgazî’ye başvuruyordu. Nihâyet 1117’de Lülü bir yolculuk sırasında beraberindeki Türk müfrezesi tarafından öldürüldü.Daha sonra idareyi başka hadımlar ele geçirdi.Sultan-şâh zâten yaşça küçük olduğundan sadece ismen melikti. Halep şehri bu iç karışıklıklar sebebiyle Haçlıların yağma ve istilâsından kurtulamayacak bir durumda idi.Artuklu İlgazî 1117’de Halep’i geçici olarak almıştı.Ertesi yıl sıkıntı içindeki halkın çağrısı ile İlgazî Halep’e tamamen hâkim oldu ve 1118’de Sultan-şâh’ı da hapsetti.Bu suretle Halep Melikliği, dolayısıyla Suriye Selçuklu Devleti, sona ermiş oluyordu.

Şam Melikliği

Tutuş’un ölümünden sonra, oğlu Dukak, Suriye Selçuklularının Şam sehrini eline geçirmis ve burada kurduğu tabi devlete Şam Selçuklu Melikliği adı verilmişti.Tutuş’un emrinde bulunan Emîr Zahiriddin Tuğtegin, Sultan Berkyaruk’un eline esir düşmüş, sonra serbest bırakılmıştı. Tuğtegin, Şam’a gelerek Dukak’ın hizmetine girdi ve ordu kumandanlığına getirildi. Ayrıca, Dukak’ın annesiyle evlendi ve Savtegin’i ortadan kaldırarak, melikliğin idaresini ele aldı.Dukak, Șam’ı ele geçirmek isteyen ağabeyi, Halep Meliki Rıdvan ile yaptığı mücadelede mağlup olunca, onun hakimiyetini kabul etti.

Melik Dukak, bundan sonra Haçlılarla mücadele etti. Fakat Haçlı kumandanı Toulouse Kontu Raymond de Saint-Gilles’la 1102 yılında Trablus önünde yaptığı savaşı kaybetti.Daha sonra Cenâhüddevle, Rahbe’yi zaptetmek için sefer düzenlediyse de, buranın, Melik Dukak tarafından ele geçirildiğini öğrenince, bölgeden ayrıldı. Cenâhüddevle, Dukak’ın 1104 yılında ölümünden sonra, Atabeg Tuğtegin, önce onun bir yaşındaki oğlu II.Tutuş adına hutbe okuttu.Daha sonra Dukak’ın on iki yaşındaki kardeşi Muhiddin Bektaş’ı tahta geçirdi.Fakat, Tuğtegin’den korkan Muhiddin Bektaş, 1104 yılında Şam’dan kaçtı. Böylece, Suriye Selçuklu Devleti’nin Şam Melikliği kolu sona erdi ve yerine Tuğtegin ailesi Şam Atabeyleri olarak Böriler Hânedânı kuruldu.

Tacüddevle Tutuş (1079-1095)

Halep Melikleri

Rıdvan (1095-1113)

Alp Arslan el-Ahras (1113-1114)

Sultanşah (1114-1117)

Şam Melikleri

Dukak (1095-1104)

II. Tutuş (1104)
Muhiddin Bektaş (1104)

 


Web Tasarım