Secde Ayetleri Nelerdir? Tilavet Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır? Kur’an-ı Kerim’de Geçen Secde Ayetleri 

Secde Ayetleri Nelerdir? Tilavet Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır? Kur’an-ı Kerim’de Geçen Secde Ayetleri

Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetlerinin okunması veya duyulması haline yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi, secde ayetleri okunduğu zaman yapılmalıdır. Toplamda 14 secde ayeti bulunur.Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in farklı surelerinde yer alır.Secde ayetlerinin yapılması vaciptir. Ancak bu ayetlerin hecelemeden duraksamadan okunması gerekir. Her birinin farklı meali bulunmaktadır. Tilavet secdesi secde ayetinin okunması, işitilmesi ve imama uyma halinde yapılır.

Kur’an-ı Kerim’in farklı surelerinde toplam 14 secde ayetleri yer alır. Ayetlerin okunması veya duyulması haline yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vaciptir.

Secde Ayetleri Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetleri toplamda 14 tanedir. Bunlar şu şekildedir;

A’râf suresinin 206. ayeti

Ra’d suresinin 15. ayeti

Nahl suresinin 49. ayeti

İsra suresinin 107. ayeti

Meryem suresinin 58. ayeti

Hac suresinin 18. ayeti

Sâd suresinin 24. ayeti

Furkan suresinin 60. ayeti

Neml suresinin 25. ayeti

Secde suresinin 15. ayeti

Fussılet suresinin 37. ayeti

Necm suresinin 62. ayeti

İnşikâk suresinin 21. ayeti

Alak suresinin 19. Ayeti

1. A’râf Suresinin 206. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

İnne-lleżîne ‘inde rabbike lâ yestekbirûne ‘an ‘ibâdetihi veyusebbihûnehu velehu yescudûn(e)

Rabbinin katında bulunanlar bile O’na kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar, O’nu tesbih ederler ve yalnız O’na secde ederler.

2. Ra’d Suresinin 15. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Veli(A)llâhi yescudu men fî-ssemâvâti vel-ardi tav’an vekerhen vezilâluhum bilġuduvvi vel-âsâl(i)

Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam, isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler.

3. Nahl Suresinin 49. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Veli(A)llâhi yescudu mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ardi min dâbbetin velmelâ-iketu vehum lâ yestekbirûn(e)

Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.

4. İsra Suresinin 107. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtûl ilme min kablihî izâ yutlâ aleyhim yahırrûne lil ezkâni succedâ(succeden).

De ki: “Siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere (Hakk’ın kelâmı) okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.

5. Meryem Suresinin 58. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Ulâ-ike-lleżîne en’ama(A)llâhu ‘aleyhim mine-nnebiyyîne min żurriyyeti âdeme vemimmen hamelnâ me’a nûhin vemin żurriyyeti ibrâhîme ve-isrâ-île vemimmen hedeynâ vectebeynâ(c) iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtu-rrahmâni ḣarrû succeden vebukiyyâ(n)

İşte bunlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Âdem’in soyundan gelen peygamberler; Nûh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımız, İbrâhim ve İsrâil’in (Ya‘kūb) soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar.

6. Hac Suresinin 18. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

E lem tera ennellahe yescüdü lehu men fıs semavati ve men fil erdı veş şemsü vel kameru ven nücumü vel cibalü veş şeceru ved devabbü ve kesırum minen nas ve kesırun hakka aleyhil azab ve mey yühinillahü fe ma lehu min mükrim innellahe yef’alü ma yeşa’

Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep O’na secde etmektedir! Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah’ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar.

7. Sâd Suresinin 24. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Kâle lekad zalemeke bisu-âli na’cetike ilâ ni’âcih(i)(s) ve-inne keśîran mine-lḣuletâ-i leyebġî ba’duhum ‘alâ ba’din illâ-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti ve kalîlun mâ hum(k) ve zanne dâvûdu ennemâ fetennâhu festaġfera rabbehu ve ḣarra râki’an ve enâb(e)

Dâvûd şöyle dedi: “Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler; yalnız iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir; ama onlar da o kadar az ki!” Dâvûd (böyle bir temsil ile) kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle O’na yöneldi.

8. Furkan Suresinin 60. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Ve-iżâ kîle lehumu-scudû lirrahmâni kâlû vemâ-rrahmânu enescudu limâ te/murunâ vezâdehum nufûrâ(n)

Onlara, “Rahmân’a secde edin” denildiğinde, “Rahmân da neymiş! Biz, senin istediğin şeye secde eder miyiz?” derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır.

9. Neml Suresinin 25. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Ellâ yescudû li(A)llâhi-lleżî yuḣricu-lḣab-e fî-ssemâvâti vel-ardi veya’lemu mâ tuḣfûne vemâ tu’linûn(e)

(Şeytan bunu) göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler, diye yapmış.

10. Secde Suresinin 15. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

İnnemâ yu/minu bi-âyâtinâ-lleżîne iżâ żukkirû bihâ ḣarrû succeden vesebbehû bihamdi rabbihim vehum lâ yestekbirûn(e)

Âyetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve rablerini hamd ile tesbih ederler.

11. Fussılet Suresinin 37. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

 

Vemin âyâtihi-lleylu ve-nnehâru ve-şşemsu velkamer(u)(c) lâ tescudû lişşemsi velâ lilkameri vescudû li(A)llâhi-lleżî ḣalekahunne in kuntum iyyâhu ta’budûn(e)

Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah’a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin, onları yaratan Allah’a secde edin.

12. Necm Suresinin 62. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Fescudû li(A)llâhi va’budû

Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz.

13. İnşikâk Suresinin 21. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

Ve-iżâ kuri-e ‘aleyhimu-lkur-ânu lâ yescudûn(e)

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar.

14. Alak Suresinin 19. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Meali

 

Kellâ lâ tuti’hu vescud vakterib

Sakın onun isteğine uyma! Secdeye kapan ve Allah’a yakınlaş.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Kur’andan bir secde âyeti okuyan kişi namaza durmuş durumda değilse, ister âyeti okuduktan sonra, ister daha sonra kalkarak secdeyi yapar.

Namaz kılan bir kimsenin namazda secde âyeti okuması durumunda, secde âyetinin ardından üç âyetten daha fazla okumayarak, rükûya eğilecek ise, tilavet secdesine niyet eder ve sonrasında da rükûya gider. Kişinin yapmış olduğu bu rükû ise aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçmektedir.

Ancak kişi üç âyetten daha fazla ayet okuyacak ise, tilavet secdesine niyet edip doğrudan sonra secdeye gider ve bir kez secde yaptıktan sonra ayağa kalkmak suretiyle kaldığı yerden kıraate devam eder.

Eğer yapılan tilavet secdesi, namaz kılma şeklinde değilse de; taharet, kıbleye dönerek niyet etmek, kişinin avret yerlerini örtmesi gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesi içinde geçerlidir. Fakat tilavet secdesinde iftitah tekbiri getirmek sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak olan kişi, ellerini kaldırmaksızın doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ deyip bir defa secdeye giderek üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ deyip secdeden kalkar. Böylelikle tilavet secdesi yapılmış olur. Tilavet secdesinin ardından teşehhüt miktarı oturmak ve selam verme durumu yoktur.

Tilavet secdesi gerektiren âyetleri duymuş olan bir kimsenin, hemen secde yapmaya fırsatı söz konusu değilse, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” demesi yeterlidir. O anda yapamamış olduğu secdeyi daha sonra uygun bir zamanda yapması gerekir.

Tilavet Secdesi Nedir?

Kur’ân’da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur’ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!” (İnşikâk 84 / 21) Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Peygamber (s.a.v) Kur’ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: “Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!” (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur’ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

Tilavet Secdesinin Şartları

Namazın İftitah tekbiri ile vaktinin belirtilmesi niyeti dışındaki bütün şartları Tilavet secdesi için de şarttır. Bu secde için İftitah tekbiri alınmaz. Müslüman, akıllı ve ergen olmak; âdet ve loğusalık hallerinden temiz olmak gibi namaz için gerekli olan vücup şartları, Tilavet secdesi için de vücup şartıdır. Şu halde secde ayetinin okunduğunu işiten gayr-ı Müslim, deli, âdetli veya loğusa bir kimsenin Tilavet secdesi yapması gerekmez. Ama bunlardan birinin okuduğu secde ayetini işiten kimse, secde etme ehliyetine sahipse secde etmekle yükümlü olur. Secde ayetinin okunduğunu işitenler, sarhoş veya cünüp olsalar bile secde etmekle yükümlü olurlar. Ancak işittikleri esnada durumları müsait olmadığından, secdeyi daha sonra kaza olarak yerine getirirler. Secde ayetini deli bir kimse veya mümeyyiz olmayan bir çocuk okumuş ise, bunu duyanların secde etmeleri gerekmez. Çünkü Kur’ân-ı Kerim okumanın sahih olması için okuyan kişinin iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilen / mümeyyiz biri olması şarttır. Elektronik cihazlarda okunan secde ayetini işitenler de secde etmekle yükümlü olmazlar.

Tilavet Secdesinin Sebepleri

Tilavet secdesinin sebepleri üç tanedir.

Secde ayetinin okunması: Sağır olmak gibi bir sebepten dolayı kendisi duymasa bile secde ayetini okuyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Bu ayeti ister namaz dışında, ister namazda, gerek imamın ve gerekse yalnız başına namaz kılmakta olanın okuması halinde secde etmesi vaciptir. İmama uyarak namaz kılmakta olan kişiye, secde ayetini okusa bile secde etmek vacip olmaz. Çünkü bu kişinin, imamın arkasında namaz kılmaktayken Kur’ân okuması yasaktır. Dolayısıyla okuması da secde etmesini gerektirmez. Hatip, Cuma hutbesini okurken secde ayetini okursa hem kendisinin hem de kendisini dinleyenlerin secde etmeleri vacip olur. Bu secdeyi minberden inerek yapar ve cemaat de kendisiyle birlikte secde eder. Ancak minberdeyken secde ayeti okuması mekruhtur. Namazdayken secde ayeti okuması halinde bu secdeyi rüku zımnında veya namazın asli secdesiyle birlikte yapması mekruh olmaz. Ama bu durumda yalnız kendisinin secde etmesi bunun aksinedir. Bu durumda namaz kılanları şaşırtacağı için mekruh bir fiil işlemiş olur.

Secde ayetini başkasından işitmek: İşiten kişi ya namazda olur ya da namaz dışında olur. Okuyan kişi de bu iki durumdan birinde olur. İşiten kişi namazda ise, ister imam ister yalnız başına namaz kılmakta olan biri olsun, bu secdeyi namaz dışında yapması gerekir. Ancak bu ayeti imama uyan biriden işitecek olursa, kuvvetli görüşe göre secde etmesi gerekmez. Secde ayetini işiten kişi, imama uyarak namaz kılmakta olup bu ayeti kendi imamından başka birinden duyarsa yine secde etmesi gerekmez. Eğer kendi imamından duyar ve kendisi de müdrik; namazın başından beri imamla birlikteyse, secdede de imama uyması gerekir. Eğer bir rekat kılındıktan sonra imama tabi olmuş: mesbuk biri ise ve secde ayetinin okunmasından önce imama tabi olmuşsa, tilavet secdesini imamla birlikte yapması gerekir. Secde ayetinin okunduğu rekattan sonraki bir rekatta imama tabi olmuşsa, namazdan sonra tilavet secdesini yapması gerekir.

 


Web Tasarım