Milliyetçilik Nedir?

Milliyetçilik Nedir?

Milliyetçilik Nedir?

Milli sınırlar içinde, milli benliği hissederek yükselmeyi amaçlayan milliyetçilik ilkesi, toplumun tüm bireylerini kapsayan ve ortak bir ülkü ile hep birlikte hareket etmeyi savunan bir görüşü içermektedir.

Milliyetçilik Nedir?

Mustafa Kemal Atatürk’e göre millet; geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan ve gelecekte de bir arada yaşama inancına ve kararlığına sahip insan topluluğu olarak tarif edilmekte ve milliyetçilik ilkesi de bu tanım üzerine bina edilmektedir.Buna göre altı ilkeden bir tanesi olan milliyetçilik ilkesi; aynı vatan içinde yaşayan tüm bireyler, herhangi bir din ya da ırk ayrımına izin verilmeksizin, tamamen vatandaşlık değerlerine dayanan bir anlayışı ifade etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk Türk milletini dil, kültür ve hedef birliği ile birbirine bağlı insanlar topluluğu olarak tarif etmiştir.Irkçılığı tümden reddetmesi, bütünleştirici ve birleştirici bir şekilde milli birliği sağlamayı hedefleyen milliyetçilik ilkesi aynı zamanda barışçıl bir tavra da sahiptir.

Bencil bir milliyetçilik anlayışına sahip olmayan bu ilke, aynı zamanda emperyalist yayılmacılığa ve barış dışı bir politikaya da karşı olmasıyla dikkat çekmektedir.Buna göre, Türk milleti her zaman kendi refahı ve mutluluğu için çalışacak ancak farklı milletlerin de refah ve huzurunu da daima düşünecektir.

Bağımsızlığı ve özgürlüğü temel alan milliyetçilik ilkesi aynı zamanda durağan değil; gelişmeye açık olması sebebiyle dinamik bir yapıya sahiptir. Kendi öz kültürünü, milli değerlerini korumanın yanında kendisine uygun düşen gelişmelere de açıktır.

Milliyetçilik İlkesi Özellikleri

Milli dayanışmadan ve halk içi adaletten yana bir anlayışı benimsemiş olan milliyetçilik ilkesinin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Türk milletinin kaderini tayin etmiş olan bu ilke, Türk inkılabının da en önemli unsurudur.

Milli birlik ve beraberliği önceleyen bu ilkede, ırk üstünlüğü reddedilmiştir.

Milletin refahını ve huzurunu düşünen milliyetçilik ilkesi, bütünleştirici ve birleştirici bir özelliktedir.

Barışçıdır. “Yurtta barış, dünyada barış.” cümlesi bu ilkenin ana hatlarını çizer.

Aynı vatan içinde yaşayan; bir dil, kültür ve hedef birliğine sahip olan insan topluluğuna dayanmaktadır.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın verilmesi

TBMM’nin açılması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması

Kapitülasyonların kaldırılması ve yabancı okulların kapatılması

Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun açılması

Merkez Bankası’nın kurulması

Demiryollarının millileştirilmesi

Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi

Türk parasını korumak için kanun çıkarılması

Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi İle İlgili  Söylediği Sözler

“Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.”

Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir.”

Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygusu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur.”


Web Tasarım