İslam Âlimlerinin İlme Bakışları 

İslam Âlimlerinin İlme Bakışları 

Gelişen İslam medeniyeti sadece müslümanları değil tüm insanlığı aydınlatmıştır.Özellikle batı medeniyetinin bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmasında İslam medeniyetinin katkısı çok büyüktür.

XII.yüzyıla kadar İslam âlimleri matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuşlardır. Müslümanlar, bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini incelemiş diğer yandan da bilimde farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmişlerdir. İslamiyet’in bilimsel çalışmalara teşviki sayesinde Müslümanlar öğrenmeyi, ilim sahibi olmayı, insanlık görevi ve ibadet olarak algılamışlardır.Kur’an’da: “Onlar göklerin ve yerin yönetimi üzerinde ve Allah”ın yarattığı şeyler üzerinde düşünmediler mi? (A’râf 185)”, “Allah O’dur ki, yedi göğü ve yerden de onun mislini yarattı.

Emr bunlar arasından indirilir ki, Allah’ın her şeye gücü yeter olduğunu ve Allah’ın kesin olarak her şeyi bir ilim ile kuşatmış olduğunu bilesiniz. (Talâk 12)” gibi birçok ayette düşünmeye verilen önemden bahsedilmiştir. Öğrenme ve düşünme yeteneğine sahip insan, aklını kullanarak kendini, âlemi ve Allah’ı tanır.Bu düşünce ile İslam âlimleri kendilerini ve içinde yaşadıkları âlemi anlamaya yönelmiştir.İslam âlimlerinin matematik, mantık, fizik, kimya, astronomi, botanik gibi bilimlerle ve felsefeyle uğraşmalarının temelinde bu amaç vardır. İslam âlimleri, dogmatizme sapmadan, özgürce ve cesaretle ilmî çalışmalarını sürdürmüştür çünkü Kur’an’da ilim; maddi ve manevi ilimler (fizik ve metafizik) gibi bir ayrım gözetmeksizin bütün bilimleri kapsamaktadır.İslam âlimlerinin bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmesi bilimsel çalışmaların en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlamıştır.İslam’da ilim; düşünmek, araştırmak, tefekkür etmek; Allah’ın mutlak kudretini, yaratma gücünü ve ilim sıfatını anlamak ve elde edilen bilgiyi insanlarla paylaşmak demektir.

İslam Medeniyetini Büyük Ölçüde Etkileyen Alimler

1.Câbir Bin Hayyân (720-815)

2.Harezmî (780-850)

3.Farabî (873-950)

4.Bîrûnî (973-1061)

5.İbn-i Sînâ (980 – 1037)

6.Cezerî (1136-1206)

7.Uluğ Bey (1394-1449)

 


Web Tasarım