İnorganik Bileşikler nelerdir?

İnorganik Bileşikler nelerdir?

İnorganik bileşikler, karbon-hidrojen (C-H) bağlarından yoksun, onları organik bileşiklerden ayıran çeşitli kimyasal maddeler grubudur. Karbon-hidrojen bağları organik moleküllerin karakteristik bir özelliğidir ve bunların yokluğu inorganik kimya alanını tanımlar.Bir canlının vücudunda bulunan inorganik bileşenlere, mineraller, tuzlar, oksijen, karbon dioksit, fosforik asit, amonyak ve su gibi maddeler örnek olarak verilebilir.İnorganik bileşikler, diğerlerinin yanı sıra tuzlar, metaller, mineraller ve koordinasyon bileşikleri dahil olmak üzere çok çeşitli maddeleri kapsar.İnorganik bileşikler hücre yapısına katılır, düzenleyici olarak görev yaparlar.

İnorganik bileşikler küçük yapılı olduğu için sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir.

İnorganik bileşikler hücre solunumunda enerji kaynağı olarak kullanılamaz.İnorganik bileşikler canlı vücudunda üretilemez ve dış ortamdan hazır olarak alınır.

Özellikleri

Canlı hücrelerin yapısına katılır.

Metabolik faaliyetlerde düzenleyi olarak görev alırlar.

Yıpranan dokuların onarılmasında görev alır.

Sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir.

Hücresel solunumda enerji elde etmek için kullanılamazlar.

Kemosentezde; amonyak (NH3), demir (Fe2+), nitrit (NO-2), hidrojen gazı (H2), hidrojen sülfür (H2S) ve sülfür (S2) gibi bazı inorganik maddeler kimyasal enerji elde etmek için kullanılır.

Kanın ozmotik basıncını ayarlar.

Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılırlar (mineraller).

En yaygın inorganik bileşik türlerinden biri olan tuzlar, bir metal ve bir metal olmayanın kombinasyonu yoluyla oluşur.İyonik bağlar, katılan elementler arasındaki elektron transferinden kaynaklanan bu bileşikleri bir arada tutar.Örneğin, sodyum klorür (NaCl), elektrostatik kuvvetlerle bir arada tutulan sodyum iyonlarından (Na +) ve klorür iyonlarından (Cl-) oluşan iyi bilinen bir tuzdur.

Metaller ve bileşikleri de inorganik kimya alanına girer.Metaller, dövülebilirlik, iletkenlik ve pozitif iyonlar oluşturma yeteneği gibi ayırt edici fiziksel ve kimyasal özellikler sergiler.İnorganik metal bileşiklerinin örnekleri şunları içerir: bakır sülfat (CuSO4) ve demir oksit (Fe2Ö3), her biri çeşitli endüstriyel işlemlerde önemli roller oynar.

Kristal yapıya sahip doğal olarak oluşan inorganik bileşikler olan mineraller, Dünya’nın jeolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır.Kayaların ve toprakların yapı taşlarını oluştururlar ve endüstride çeşitli uygulamalara sahiptirler.Kuvars, feldispat ve mika, her biri kimyasal bileşimlerine ve yapılarına göre benzersiz özelliklere sahip olan yaygın minerallerin örnekleridir.

Koordinasyon bileşikleri, bir başka önemli inorganik bileşik sınıfını temsil eder.Bu moleküller, çevreleyen ligandlara, tipik olarak organik moleküllere veya iyonlara bağlı merkezi bir metal atomundan veya iyonundan oluşur. Bu ligandların metal merkez etrafında oluşturduğu koordinasyon küresi, bileşiğe ayırt edici özellikler kazandırır.Bir örnek, yaygın olarak çalışılan kompleks iyon, hekzaamminekobalt (III) klorürdür, [Co (NH3)6] 3 +

İnorganik kimya, malzemelerin davranışını, katalizi ve biyolojik sistemlerin işleyişini anlamada çok önemli bir rol oynar.Enzimler ve metaloproteinler gibi birçok temel biyolojik molekül, yapıları ve işlevleri için inorganik elementlere dayanır. İnorganik bileşiklerin incelenmesi, tıp, çevre bilimi ve teknoloji gibi alanlardaki ilerlemelere katkıda bulunur.

İnorganik bileşikler genellikle organik bileşiklerle karşılaştırılırken, bu ayrımın bir genelleme olduğuna ve istisnalar olduğuna dikkat etmek önemlidir.Organometalik bileşikler olarak adlandırılan bazı bileşikler hem karbon metal hem de karbon-hidrojen bağlarına sahiptir.Bu melezler, alanın disiplinlerarası doğasını sergileyerek organik ve inorganik kimya arasındaki uçurumu kapatıyor.

Sonuç olarak, inorganik bileşikler, tuzları, metalleri, mineralleri ve koordinasyon bileşiklerini kapsayan çeşitli ve temel bir kimya dalını oluşturur.Eşsiz özellikleri ve yaygın uygulamaları, onları çeşitli bilimsel ve endüstriyel çabaların ayrılmaz bir parçası haline getirerek doğal dünya anlayışımızı şekillendirir ve teknolojik gelişmeleri etkiler.


Web Tasarım