İhsan Nedir? – İhsan anlamı ne demektir?

İhsan Nedir? – İhsan anlamı ne demektir?

İHSAN NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? İHSAN KELİMESİ TDK ANLAMI

İyilik etme, iyi davranma

Bağışlama, bağışta bulunma

Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet

Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik

İhsan kelimesi hangi anlama gelir sorusuna yanıt aramak için doğru yerdesiniz.TDK’ya göre İhsan anlamı şöyledir;

İHSAN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu.

İhsan, genel olarak “iyilik ve lutufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlâsla kulluk etmek” anlamlarında kullanılan bir terimdir.

İhsan sözlükte, “başkasına iyilik etmek” ve “yaptığı işi güzel yapmak” demektir.İhsanda bulunan kişiye muhsin denir.Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için hem neyi nasıl yapması icap ettiğini iyi bilmesi hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştürmesi gerekir.Hz.Ali, “İnsanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır” derken bunu kastetmiştir.

Ahlâk literatüründe ihsan genellikle, “iyiliklerde farz olan asgari ölçünün ötesine geçip isteyerek ve severek daha fazlasını yapmak” mânasında kullanılır.Râgıb el-İsfahânî’nin diğer İslâm âlimlerince de paylaşılan düşüncesine göre ihsan adaletin üstünde bir derecedir; adalet borcunu vermek, alacağını almak, ihsan ise üstüne düşenden daha fazlasını vermek, alması gerekenden daha azını almaktır.Bundan dolayı adaleti gözetmek vâcip, ihsanı gözetmek mendup ve müstehaptır.

KUR’AN’DA İHSAN KAVRAMI

Kur’ân-ı Kerîm’de ihsan kavramı hem Allah’a hem de insanlara nisbet edilerek yetmişi aşkın âyette masdar, fiil ve isim şeklinde geçmekte, bu âyetlerin bir kısmında “başkasına iyilik etmek”, bir kısmında “yaptığı işi güzel yapmak” mânasında, çoğunda ise herhangi bir belirlemeye gidilmeden mutlak anlamda kullanılmıştır.Hadislerde de aynı kullanımlara geniş olarak rastlanmaktadır.

Her iki kaynakta kelime Allah’a nisbet edildiğinde, “O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır” (es-Secde 32/7); “O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı” (et-Tegābün 64/3) meâlindeki âyetlerde olduğu gibi Allah’ın kusursuz yaratıcılığını veya “Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun” (el-Kasas 28/77); “Allah ona rızık ihsan etti” (et-Talâk 65/11) örneklerinde görüldüğü üzere O’nun kullarına lutufkârlığını, cömertliğini ifade eder.

Ancak Hz. Peygamber’in, “Allahım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlâkımı da güzel yap” duasında (Müsned, I, 403; VI, 68, 155) olduğu gibi özellikle Allah için kullanıldığında bu iki anlam arasında kesin bir farktan söz edilemez.Çünkü Allah’ın fiillerinin güzelliği ve mükemmelliği aynı zamanda O’nun lutufkârlığıdır.

 


Web Tasarım